Αρχική » Κατατακτήριες

Κατατακτήριες

Αιτήσεις για κατατακτήριες & Δικαιολογητικά

Υποβολή αιτήσεων από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020

(Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή 11:00 έως 14:00).

Η αίτηση & τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, μπορούν να αποσταλούν και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος: secr[at]spanll.uoa[dot]gr από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020.

Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2020.

 Θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση με τις ακριβείς ημέρες και ώρες εξέτασης.

  • Δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου / pdf

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

γ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας / Διαβατηρίου

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 

 

 

Οι επιτυχόντες θα μπορούν να εγγραφούν στο Τμήμα καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. και μέχρι την ...

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  • Αναλυτική Βαθμολογία (επικυρωμένη από την σχολή προέλευσης)
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Μία (1) φωτογραφία