Αρχική » Πρόγραμμα Σπουδών

Γενικές Πληροφορίες  2016 – 2017
Πρόγραμμα Σπουδών  2017 – 2018
2018 – 2019
2019 – 2020

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και βάσει της εφαρμογής του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), ο/η κάθε φοιτητής/-τρια θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει 240 Ευρωπαϊκές Μεταφερόμενες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS credits), από το σύνολο των μαθημάτων που προσφέρονται. Συνολικά ο/η φοιτητής/-τρια θα πρέπει να επιλέξει:

  • 10 Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού (τα 5 ελληνικά) (54 Ε.Μ.Π.Μ.),

πέντε (5) μαθήματα βασικών και απαραίτητων γνώσεων για να μπορέσει ο/η φοιτητής/-τρια να παρακολουθήσει τα Υποχρεωτικά και Υποχρεωτικά Επιλογής Μαθήματα του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και πέντε (5) μαθήματα γενικών βασικών γνώσεων προσφερόμενα από Ελληνικά Τμήματα της Σχολής.

  •  8 Υποχρεωτικά Μαθήματα (48 Ε.Μ.Π.Μ.),

δηλαδή τα μαθήματα στα οποία ο/η φοιτητής/-τρια πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί επιτυχώς για την απόκτηση του πτυχίου του/της.

  •  20 - 29 Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής (118 Ε.Μ.Π.Μ),

δηλαδή μαθήματα στα οποία ο/η φοιτητής/-τρια πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς για την απόκτηση του πτυχίου του/της, επιλέγοντάς τα από έναν αριθμό προσφερομένων μαθημάτων από το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

  •  4 - 5 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής  (20 Ε.Μ.Π.Μ) Μαθήματα  από τη Φιλοσοφική Σχολή,

δηλαδή μαθήματα στα οποία ο/η φοιτητής/-τρια πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς για την απόκτηση του πτυχίου του/της, επιλέγοντάς τα από έναν αριθμό προσφερομένων μαθημάτων από τα υπόλοιπα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής. Ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής μπορούν να θεωρηθούν και τα προσφερόμενα Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής από το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, εάν και εφόσον ο/η φοιτητής/-τρια επιθυμεί να τα επιλέξει αφού συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό Ευρωπαϊκών Μεταφερόμενων Πιστωτικών Μονάδων. Nα σημειωθεί ότι οι Ε.Μ.Π.Μ. που αναφέρονται στα μαθήματα επιλογής εξαρτώνται από το Τμήμα που προσφέρει το κάθε μάθημα. Αν κάποιο Τμήμα δεν έχει εφαρμόσει το σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS, τότε θεωρείται ότι το προσφερόμενο μάθημα αντιστοιχεί με 4 Ε.Μ.Π.Μ.

Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας προσφέρει, εκτός από τα 18 Υποχρεωτικά Μαθήματα (συμπεριλαμβανομένων των Μαθημάτων κορμού), 74 Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής ώστε ο/η φοιτητής/-τρια να επιλέξει αυτά που θα τον/την βοηθήσουν περισσότερο ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του/της.Αντίστοιχα τα υπόλοιπα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής με ανακοινώσεις ενημερώνουν για την προσφορά των μαθημάτων τους.Τα μαθήματα, ανάλογα με το εξάμηνο διδασκαλίας τους, διακρίνονται σε χειμερινά και εαρινά. Κατά τη δήλωση των μαθημάτων οι φοιτητές/-τριες θα πρέπει να γνωρίζουν εάν τα μαθήματα που δηλώνουν διδάσκονται στο συγκεκριμένο εξάμηνο ή όχι