Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Δηλώσεις Μαθημάτων » Φοιτητές Εισαγωγής μετά το 2012

Δηλώσεις Μαθημάτων Φοιτητών εισαγωγής 2012-13 και μετά

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων "my-studies" από:

Τετάρτη 4 Απριλίου 2018  έως και Κυριακή 6 Μαΐου 2018

 • Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος που δεν είναι δυνατή η αυτόματη ανάκτηση του ΑΜΚΑ μέσω της ΗΔΙΚΑ, όταν συνδέονται στο σύστημα my-studies, εμφανίζεται ειδοποίηση που τους προτρέπει να συμπληρώσουν τον ΑΜΚΑ τους, η όλη διαδικασία είναι υποχρεωτική και αν δεν ολοκληρωθεί η καταχώρηση του ΑΜΚΑ οι φοιτητές δεν έχουν πρόσβαση στο my-studies.

  Για αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία καταχώρησης του ΑΜΚΑ πατήστε εδώ

 • Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας καμία απολύτως αλλαγή ή διόρθωση δεν είναι δυνατή
 • Μαθήματα που δεν δηλώνονται δεν θα καταχωρείται ο βαθμός
   

 

Οι φοιτητές που δικαιούνται Συγγράμματα* οφείλουν να δηλώσουν, μαζί  με τα μαθήματα, και τα αντίστοιχα συγγράμματα. Εάν δεν παραληφθούν τα συγγράμματα που έχουν δηλωθεί μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα, οι φοιτητές δεν θα έχουν δικαίωμα να τα παραλάβουν σε άλλη εξεταστική περίοδο.

* ν4386 11/05/2016 ΦΕΚ 83

Άρθρο 65
Στο άρθρο 37 του ν. 4009/2011 (Α΄195) προστίθεται
παράγραφος 6 ως εξής:
«6.α) Στους φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα
σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου χορηγούνται δω−
ρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα. β) Από της δημοσι−
εύσεως του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη γενική
ή ειδική διάταξη, καθώς και η διάταξη της περίπτωση αα΄
της παρ. 10 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

 Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν τα μαθήματα στην ηλεκτρονική γραμματεία "my-studies" και τα συγγράμματα που επιλέγουν στο σύστημα "Εύδοξος"

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Α΄ εξάμηνο σπουδών: έως οκτώ (8) μαθήματα
 • Γ΄ εξάμηνο σπουδών: έως οκτώ (8) μαθήματα
 • Ε΄ εξάμηνο σπουδών: έως οκτώ (8) μαθήματα
 • Ζ΄ εξάμηνο σπουδών: έως οκτώ (8) μαθήματα
 • Επί πτυχίω φοιτητές: έως δώδεκα (12) μαθήματα (έχουν δικαίωμα δήλωσης μόνο υποχρεωτικών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου)

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Β΄ εξάμηνο σπουδών: έως οκτώ (8) μαθήματα
 • Δ΄ εξάμηνο σπουδών: έως οκτώ (8) μαθήματα
 • ΣΤ΄ εξάμηνο σπουδών: έως οκτώ (8) μαθήματα
 • Η΄ εξάμηνο σπουδών: έως οκτώ (8) μαθήματα
 • Επί πτυχίω φοιτητές: έως δώδεκα (12) μαθήματα (έχουν δικαίωμα δήλωσης μόνο υποχρεωτικών μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου)