Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Δηλώσεις Μαθημάτων » Φοιτητές Εισαγωγής μετά το 2012

Δηλώσεις Μαθημάτων Φοιτητών εισαγωγής 2012-13 και μετά

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων "my-studies" από:

Παρασκευή 23/11/2018 έως Δευτέρα 31/12/2018

 • Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας καμία απολύτως αλλαγή ή διόρθωση δεν είναι δυνατή
 • Η δήλωση μαθημάτων θα εμφανίζεται στο ιστορικό δηλώσεων μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας
 • Μαθήματα που δεν δηλώνονται δεν θα καταχωρείται ο βαθμός
 • Η Γλώσσα Ι & ΙΙ μπορούν να δηλωθούν ΜΟΝΟ στο Α΄Έτος

 

Οι φοιτητές που δικαιούνται Συγγράμματα* δηλώνουν συγγράμματα στην εφαρμογή "Εύδοξος". Εάν δεν παραληφθούν τα συγγράμματα που έχουν δηλωθεί μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα, οι φοιτητές δεν θα έχουν δικαίωμα να τα παραλάβουν σε άλλη εξεταστική περίοδο.

* ν4386 11/05/2016 ΦΕΚ 83

Άρθρο 65
Στο άρθρο 37 του ν. 4009/2011 (Α΄195) προστίθεται
παράγραφος 6 ως εξής:
«6.α) Στους φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα
σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου χορηγούνται δω−
ρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα. β) Από της δημοσι−
εύσεως του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη γενική
ή ειδική διάταξη, καθώς και η διάταξη της περίπτωση αα΄
της παρ. 10 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

 Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν τα μαθήματα στην ηλεκτρονική γραμματεία "my-studies"

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Α΄ εξάμηνο σπουδών: έως οκτώ (8) μαθήματα
 • Γ΄ εξάμηνο σπουδών: έως οκτώ (8) μαθήματα
 • Ε΄ εξάμηνο σπουδών: έως οκτώ (8) μαθήματα
 • Ζ΄ εξάμηνο σπουδών: έως οκτώ (8) μαθήματα
 • Επί πτυχίω φοιτητές: έως δώδεκα (12) μαθήματα (έχουν δικαίωμα δήλωσης μόνο υποχρεωτικών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου)

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Προαπαιτούμενα Εαρινών Εξαμήνων
 • Β΄ εξάμηνο σπουδών: έως οκτώ (8) μαθήματα
 • Δ΄ εξάμηνο σπουδών: έως οκτώ (8) μαθήματα
 • ΣΤ΄ εξάμηνο σπουδών: έως οκτώ (8) μαθήματα
 • Η΄ εξάμηνο σπουδών: έως οκτώ (8) μαθήματα
 • Επί πτυχίω φοιτητές: έως δώδεκα (12) μαθήματα (έχουν δικαίωμα δήλωσης μόνο υποχρεωτικών μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου)