Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Ορκωμοσίες Προπτυχιακών

Ορκωμοσία

Ειδοποιούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2019 να υποβάλλουν αίτηση στην Γραμματεία για ορκωμοσία, από 29/08/2019 έως 16/09/2019


  • Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος: secr{at}spanll.uoa.gr συνοδευόμενη από φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Βεβαιώσεις ολοκλήρωσης σπουδών θα χορηγούνται μετά τον έλεγχο των αιτήσεων Ορκωμοσίας.

Η ημερομηνία τελετής ορκωμοσίας ανακοινώνεται έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

  • Για την λήψη του πτυχίου είναι απαραίτητη η παρουσία του φοιτητή/φοιτήτριας στην Τελετή Ορκωμοσίας.
  • Έντυπο αίτησης Ορκωμοσίας. *.pdf / *doc

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Φοιτητική ταυτότητα/Ηλεκτρονική Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.

2. Φοιτητικό Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης (έαν έχει εκδοθεί)

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (σε περίπτωση απώλειας)

 Μετά την λήψη του πτυχίου οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία ζητώντας  εκτύπωση του πτυχίου σε περγαμηνή.

 

 

 

Τέλεση ορκωμοσίας σε Πρεσβεία ή Προξενείο της Ελλάδος στο Εξωτερικό

Ο/Η πτυχιούχος θα πρέπει να είναι Έλληνας Πολίτης και να αποδεικνύει ότι βρίσκεται νόμιμα στο έδαφος της χώρας, στην οποία θα λάβει χώρα η ορκωμοσία καθώς και ότι η παραμονή του/της εκεί δεν είναι περιστασιακή (π.χ. τουρισμός|), αλλά συνδέεται με μεταπτυχιακές σπουδές ή εργασιακή σχέση.

Στον κάτωθι σύνδεσμο του Υπουργείου Εξωτερικών θα βρείτε με αλβαφητική σειρά τα κράτη στα οποία η εκπροσωπείται η χώρα μας (η ορκωμοσία είναι εφικτή, μόνο στις έμμισθες αρχές μας):

Διμερείς Σχέσεις της Ελλάδος (υπουργείο Εξωτερικών)

Ο/Η πτυχιούχος αποστέλλει την κάτωθι αίτηση Ορκωμοσίας με επισυναπτόμενη είτε βεβαίωση εργασίας (εάν εργάζεται στο εξωτερικό) είτε πιστοποιητικό φοιτητικής κατάστασης (εάν σπουδάζει στο εξωτερικό).

Έντυπο αίτησης Ορκωμοσίας *.pdf / *.doc

H Γραμματεία επικοινωνεί με την έμμισθη αρχή της χώρας, προκειμένου να οριστεί ημερομηνία και ώρα τέλεσης της ορκωμοσίας και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο.

Για την σύνταξη του πρακτικού ορκωμοσίας ο/η ενδιαφερόμενος/η θα καταβάλει προξενικό τέλος 15€.